Cauţi un avocat bun în Suceava?

796
avocat bun suceava
banner mobila la comanda suceava

Înfiinţat în 2008 şi dobândind peste 10 ani de experienţă în cadrul Judecătoriei, Tribunalului şi Curţii de Apel Suceava, membru în Uniunea Naţională a Barourilor din RomâniaBaroul Suceava, cabinetul de avocatură Zovea Bogdan-Dimitrie din Suceava asigură servicii de asistenţă şi reprezentare juridică, cu o abordare orientată spre soluţii creative şi spre rezolvarea problemelor cu care se confruntă fiecare client în parte.

Cabinetul oferă asistenţă şi servicii avocaţiale, integrate în servicii multidisciplinare, prin conlucrări permanente cu notari, experţi, auditori, lichidatori, consilieri juridici, consilieri în proprietate industrială, executori şi alţi specialişti în domenii de interes pentru aplicarea legii.

avocat suceava

Cele mai importante domenii pentru care se asigură reprezentare juridică sunt următoarele:

 1. Adopţii
 2. Drept contravenţional
 3. Drept civil şi procesual civil
 • consultanţă referitoare la dreptul de proprietate;
 • consultanţă şi redactări de contracte;
 • revendicări imobiliare, terenuri şi construcţii;
 • achiziţii imobiliare;
 • succesiuni şi partaje;
 • evacuări;
 • ieşire din indiviziune;
 • recuperări de creanţe;
 • anulări de acte şi contracte;
 • înfiinţări de asociaţii, fundaţii şi federaţii;
 • executări silite.
 1. Drept penal
 • asistenţă / reprezentare în cauze privind infracţiuni de: înşelăciune, evaziune fiscală, spălare de bani, trafic de droguri, contrabandă de ţigări, grup infracţional ş.a.m.d.;
 • reprezentare în procese penale în orice fază de judecată: judecată la instanţa de fond, la instanţa de apel şi cea de recurs pentru orice fapte penale;
 • asistenţă şi reprezentare pentru părţi vătămate şi părţi civile în cadrul proceselor penale.
 1. Dreptul muncii
 • concepere / redactare şi negocieri contracte colective / individuale de muncă, regulamente de ordine interioară, reprezentarea salariatului în instanţă în vederea apărării şi recuperării drepturilor salariale / finaciare şi altele.
 1. Drept comercial
 • înfiinţarea de societăţi comerciale şi companii subsidiare, audit legal;
 • servicii juridice în domeniile reorganizării judiciare, lichidării judiciare/voluntare, falimentului;
 • redactarea actelor constitutive, acte adiţionale, inclusiv contracte de management şi de administrare;
 • asistenţă juridică în pregătirea şi participarea la evenimentele corporative, cum ar fi adunările generale ale acţionarilor şi consiliilor de administraţie, exercitarea drepturilor de preempţiune, majorarea de capital prin aporturi în natură sau în numerar, emisiune de obligaţiuni, valori mobiliare convertibile, audit legal al unor operaţiuni specifice;
 • reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti competente având ca obiect litigii de natură comercială;
 • asistenţă şi consultanţă în redactarea/negocierea/încheierea şi derularea contractelor de finanţare, contracte de licenţă, contracte de cesiune de creanţă, contracte de management, contracte de administrare, proiecte de valori imobiliare, contracte de ipotecă/gaj/fidejusiune comercială, contracte de editare, contracte de franciză, contracte de parteneriat media, contracte de sponsorizare etc.;
 • redactare/întocmire contracte de franciză, opinii legale asupra avantajelor/ dezavantajelor pe care le oferă contractul de franciză;
 • asistenţă juridică la redactarea/întocmirea de contracte de leasing financiar/operaţional time-sharing experimental/lease back/master leasing;
 • leasing intern/leasing cross-border;
 • consultanţă în probleme de leasing şi alte probleme ce pot apărea pe parcursul derulării contractelor de leasing;
 • înfiinţarea de societăţi de leasing;
 • reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti competente pentru litigiile din acest domeniu;
 • consultanţă referitoare la contractele comerciale;
 • înfiinţări de societăţi comerciale şi puncte de lucru;
 • modificări de acte constitutive;
 • acte adiţionale, cesiuni;
 • înregistrarea menţiunilor la Oficiul Registrul Comertului şi obţinerea avizelor necesare.
 1. Dreptul familiei
 • consultanţă de specialitate în materia raporturilor de familie : căsătorie, filiaţie firească, adopţie, exercitarea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti;
 • conceperea şi redactarea acţiunilor şi cererilor adresate instanţelor judecătoreşti privind anularea/constatarea nulităţii şi desfacerea căsătoriei, încredinţarea minorilor şi exercitarea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti, adopţii, plasament familial, stabilirea stării de filiaţie, recunoaşterea şi tăgada paternităţii, schimbarea şi modificarea numelui, împărţirea bunurilor comune;
 • asistenţă juridică în faţa instanţelor judecătoreşti.
 1. Dreptul sportiv
 • consultanţă de specialitate în materia dreptului sportiv şi al regulamentelor specifice fiecărei ramuri sportive;
 • conceperea şi redactarea acordurilor de transfer şi contractelor încheiate între cluburile sportive precum şi între cluburi şi sportivi;
 • consultanţă juridică de specialitate în materia Regulamentelor şi Statutelor Federaţiei Române de Fotbal, F.I.F.A., U.E.F.A.;
 • consultanţă juridică de specialitate în materia licenţierii cluburilor sportive şi procedurii afilierii acestora la federaţiile sportive de ramură;
 • redactarea notificărilor, acţiunilor şi cererilor destinate organelor cu atribuţii jurisdicţionale, comisiilor şi tribunalelor arbitrale din cadrul federaţiilor sportive;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în faţa organelor jurisdicţionale, comisiilor de specialitate şi tribunalelor arbitrale sportive.
 1. Contencios Administrativ şi Fiscal
 • consultanţă de specialitate în materia taxelor şi impozitelor directe şi indirecte datorate de către contribuabil bugetului de stat şi bugetelor locale, precum şi a altor fonduri publice speciale;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în faţa autorităţilor administrative precum şi a organelor jurisdicţionale din cadrul acestora;
 • conceperea şi redactarea cererilor, plângerilor şi contestaţiilor adresate organelor jurisdicţionale în cadrul procedurii administrative prealabile;
 • conceperea şi redactarea acţiunilor şi cererilor adresate instanţelor judecătoreşti în materia contenciosului administrativ şi fiscal;
 • asitenţă juridică şi reprezentare în faţa secţiilor de contencios administrativ şi fiscal ale instanţelor judecătoreşti, atât în ceea ce priveşte judecarea fondului dreptului dedus judecăţii, cât şi în cadrul procedurii de executare silită.
 1. Dreptul insolvenţei comerciale
 • consultanţă de specialitate în materia dreptului insolvenţei comerciale: reorganizarea judiciară, falimentul şi lichidarea persoanelor aflate în stare de insolvenţă;
 • conceperea şi redactarea cererilor de deschidere a procedurii insolvenţei ale creditorilor sau a debitorului, a contestaţiei debitorului cu privire la existenţa stării de insolvenţă, a cererilor de admitere a creanţelor;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa administratorului judiciar/lichidatorului, precum şi în cadrul adunărilor generale şi comitetului creditorilor;
 • reprezentare în faţa judecătorului sindic.
 1. Asistenţă la tranzacţii imobiliare
 2. Litigii
 • reprezentarea clienţilor în faţa instanţelor de judecată, în toate etapele procesului de fond, apel, căi extraordinare de atac;
 • reprezentarea clienţilor în faţa autorităţilor, instituţiilor publice şi private, în susţinerea intereselor lor, precum şi în vederea asigurării apărării şi respectării drepturilor acestora;
 • reprezentarea şi/sau asistarea clienţilor în cadrul procedurilor legale de conciliere, procedurilor convenţionale de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor, pe baza planurilor de negociere, prin aplicarea şi dezvoltarea în special a cadrului negocierii integrative;
 • redactarea de acţiuni în justiţie, întâmpinări, apeluri, recursuri, contestaţii în anulare, precum şi de alte cereri procedurale;
 • acordarea de asistenţă juridică în elaborarea planurilor de recuperare a creanţelor pe care le are clientul în contradictoriu cu diverşi debitori;
 • acordarea de asistenţă juridică în cadrul procedurii de executare silită, procedurii de faliment şi lichidare judiciară a debitorilor clientului.

Pentru mai multe detalii accesaţi site-ul www.avocat-zovea.ro sau sunaţi la telefon 0745 96 55 96